o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Amdanom ni
  5. Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae'r Cyngor Osteopathig Cyffredinol wedi ymrwymo i hyrwyddo tegwch, gwerthfawrogi amrywiaeth a chofleidio cynwysoldeb yn ein holl waith fel rheoleiddiwr, fel darparwr gwasanaeth ac fel cyflogwr.

Mae ein Fframwaith Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn llywio ein gwaith.

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mae gofyn i ni gydymffurfio â'r 'ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol' sy'n berthnasol i bob corff sy'n arfer swyddogaethau cyhoeddus.

Ein hamcanion cydraddoldeb ac amrywiaeth (fel y cytunwyd gan ein Cyngor) yw:

  • Sicrhau bod ein gweithgareddau rheoleiddio’n deg ac yn rhydd o wahaniaethu anghyfreithlon
  • Sicrhau bod y safonau a osodwyd gennym ar gyfer y proffesiwn osteopathi’n hyrwyddo cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth.
  • Hyrwyddo cyfle cyfartal a mynediad i'r proffesiwn osteopathi
  • Cyfathrebu ac ymgysylltu ag ystod amrywiol o randdeiliaid mewn modd hygyrch
  • Sicrhau safonau uchel o ran recriwtio, datblygu a gwaith parhaus staff a swyddogion anweithredol

Peilot Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Yn 2022 cynhaliodd y GOsC beilot i gasglu barn osteopathiaid am y cwestiynau a'r negeseuon rydym yn gobeithio eu defnyddio wrth gasglu gwybodaeth am amrywiaeth yn y proffesiwn, a monitro hynny. Wrth wneud hynny, rydym yn gobeithio deall sut y gall ein prosesau a'n gweithdrefnau effeithio ar y rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.

Cyhoeddwyd casgliadau'r peilot Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI), a oedd yn cynnwys arolwg a chyfres o grwpiau ffocws ar-lein, ym mis Mawrth 2023. Darllenwch adroddiad canfyddiadau peilot EDI.

Myfyrwyr ag anabledd neu nam iechyd

Rydym am sicrhau y gall pobl ag anableddau sydd am ddod yn osteopathiaid ddewis ystyried addysg, hyfforddiant a gyrfa ym maes osteopathi.

Felly, rydym yn cyhoeddi canllawiau ar gyfer myfyrwyr osteopathig a darparwyr addysg osteopathig am fyfyrwyr ag anabledd neu nam iechyd.