o zone login
 1. You are at:
 2. Home
 3. Cymraeg
 4. Amdanom ni
 5. Cynllun Strategol

Cynllun Strategol

Mae ein cynllun strategol presennol yn cwmpasu'r cyfnod rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2024.

Mae'n nodi blaenoriaethau'r GOsC ar gyfer y blynyddoedd 2019-2024 ac mae ganddo dri phrif bwrpas.

 • Mae'n disgrifio'r hyn y mae'r Cyngor yn dymuno i'r sefydliad ei gyflawni.
 • Mae'n darparu mandad ar gyfer rhaglen waith y sefydliad, dan arweiniad y Prif Weithredwr a'r Cofrestrydd, a'r tîm staff.
 • Mae'n darparu fframwaith ar gyfer monitro perfformiad y sefydliad gan y Cyngor.

Gallwch lawrlwytho fersiwn Saesneg o gynllun strategol 2019-2024. Rydym yn datblygu ein strategaeth nesaf ar hyn o bryd, a fydd yn cwmpasu'r cyfnod rhwng Ebrill 2024 a Mawrth 2030 a bydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Y cyd-destun statudol

Y Cyngor Osteopathig Cyffredinol yw'r rheoleiddiwr statudol annibynnol ar gyfer y proffesiwn osteopathi. Mae Deddf Osteopathiaid 1993 yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddatblygu a rheoleiddio'r proffesiwn osteopathi: diogelu'r cyhoedd yw ein nod cyffredinol.

Ein hamcanion ar gyfer 2024

 • Byddwn yn cefnogi'r proffesiwn osteopathig i ddarparu gofal o ansawdd uchel, a fydd yn amddiffyn cleifion a'r cyhoedd yng nghyd-destun newidiadau yn nhirwedd ddynamig gofal iechyd.
 • Byddwn yn datblygu ein sicrwydd ynghylch addysg osteopathig i gynhyrchu graddedigion o'r radd flaenaf sy'n barod i ymarfer.
 • Byddwn yn meithrin perthynas agosach â'r cyhoedd a'r proffesiwn yn seiliedig ar ymddiriedaeth a thryloywder.
 • Byddwn yn esiampl o reoleiddio gofal iechyd modern – hygyrch, effeithiol, arloesol, ystwyth, cymesur ac adlewyrchol.

Ein gweledigaeth

Partneriaeth mewn safonau proffesiynol sy'n cyflawni ein dyletswydd statudol i ddiogelu'r cyhoedd a hyrwyddo diogelwch a lles cleifion trwy reoleiddio modern sy'n cefnogi ac yn datblygu osteopathiaid.

Darllenwch Gynllun Strategol 2019-2024 yn llawn (Saesneg yn unig)

Cynllun Busnes

Bob blwyddyn rydym yn cyhoeddi Cynllun Busnes manwl yn nodi'r gwaith y byddwn yn ei wneud er mwyn cyflawni ein nodau. Mae copïau Cymraeg a Saesneg ar gael ar gais drwy e-bostio finance@osteopathy.org.uk. Bydd y Cyngor yn derbyn adroddiad cynnydd yn erbyn y Cynllun Busnes blynyddol ym mhob cyfarfod.