o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Ein sefydliad
  5. Pwyllgorau

Pwyllgorau

Mae chwe phwyllgor yn gweithredu polisïau'r Cyngor ac yn arfer awdurdod dirprwyedig ar gyfer rhai rolau statudol a rheoleiddiol.

Sefydlwyd tri o’r pwyllgorau (pwyllgorau statudol â swyddogaethau cyfreithiol penodol) dan Ddeddf Osteopathiaid 1993. Mae tri arall (gan gynnwys y Pwyllgor Polisi ac Addysg, y Pwyllgor Cynghori ar Bolisi gynt, sy'n cyflawni dyletswyddau statudol y Pwyllgor Addysg) wedi’u sefydlu gan y Cyngor i'n helpu i gyflawni ein dyletswyddau.

Y Pwyllgor Ymchwilio

Mae'r Pwyllgor Ymchwilio (statudol) yn cynnal yr ymchwiliad cychwynnol i bryder a godwyd yn erbyn osteopath lle mae honiad o ymddygiad annerbyniol difrifol, anallu proffesiynol neu faterion yn ymwneud ag afiechyd corfforol neu feddyliol.

Mae'n cynnwys hyd at 15 aelod, osteopathiaid a lleygwyr, nad ydynt yn aelodau o'r Cyngor ac sy'n cael eu penodi gan y Cyngor. Mae'r Pwyllgor yn gallu cyfethol aelodau, yn ddarostyngedig i Reol 3 Rheolau'r Pwyllgorau Statudol.

Y Pwyllgor Polisi ac Addysg

Mae'r Pwyllgor Polisi ac Addysg yn cyfrannu at ddatblygiad y Cyngor ar bob mater polisi. Bydd y Pwyllgor yn ymgymryd hefyd â'r swyddogaethau statudol sydd wedi'u neilltuo i'r Pwyllgor Addysg fel y cyfeirir atynt yn y Ddeddf Osteopathiaid.

Y Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol

Mae'r Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol (statudol) yn gwrando ar achosion sy'n ymwneud ag ymddygiad annerbyniol difrifol, anallu neu euogfarnau troseddol. Os bydd y Pwyllgor yn canfod y profir unrhyw achos o'r fath, mae'n gosod cosb briodol ar yr osteopath.

Mae'n cynnwys hyd at 18 aelod, osteopathiaid a lleygwyr, nad ydynt yn aelodau o'r Cyngor ac sy'n cael eu penodi i'r pwyllgor gan y Cyngor. Gall y Pwyllgor gyfethol aelodau yn ddarostyngedig i Reol 3 Rheolau'r Pwyllgorau Statudol.

Mae'r paneli sy'n clywed achosion unigol yn cynnwys tri pherson, gydag o leiaf un lleyg ac un osteopath, o blith aelodau'r pwyllgor hwn.

Y Pwyllgor Iechyd

Mae'r Pwyllgor Iechyd (statudol) yn ystyried achosion lle honnir bod osteopath mewn iechyd corfforol neu feddyliol gwael. Bydd yn cymryd camau priodol er budd y cyhoedd a'r osteopath.

Mae'n cynnwys hyd at 18 aelod, osteopathiaid a lleygwyr, nad ydynt yn aelodau o'r Cyngor ac sy'n cael eu penodi i'r Pwyllgor gan y Cyngor. Gall y Pwyllgor gyfethol aelodau yn ddarostyngedig i Reol 3 Rheolau'r Pwyllgorau Statudol. Mae'r paneli sy'n clywed achosion unigol yn cynnwys tri pherson: dau aelod lleyg ac un osteopath, o blith aelodau'r Pwyllgor hwn. Mae asesydd meddygol yn eistedd ar y panel os oes angen hefyd.

Y Pwyllgor Archwilio

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn bwyllgor anstatudol sy'n cynghori'r Cyngor ar bob mater sy'n ymwneud ag archwilio mewnol ac allanol, rheoli risg a llywodraethu corfforaethol.

Mae'n cynnwys dau aelod o'r Cyngor (un lleyg ac un osteopath) y mae un ohonynt yn gadeirydd, a dau aelod allanol.

Y Pwyllgor Pobl

Mae'r Pwyllgor Pobl yn goruchwylio pob mater yn ymwneud â phenodiadau a pholisi taliadau mewn perthynas â swyddogion anweithredol a staff y Cyngor Osteopathig Cyffredinol. Mae'r polisïau ar dâl ar gyfer aelodau'r Cyngor a'r pwyllgorau a phanelwyr addasrwydd i ymarfer ar gael ar dudalen y Llawlyfr Llywodraethu.

Mae'r pwyllgor yn cynnwys y ddau aelod lleyg (Cadeirydd yw un ohonyn nhw) a dau aelod cofrestredig o'r Cyngor, ac un aelod lleyg allanol gydag arbenigedd priodol.