o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Mynegi pryder
  5. Gwrandawiadau

Gwrandawiadau

Mae ein Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol (PCC) yn clywed yr holl bryderon sy'n ymwneud ag ymddygiad neu gymhwysedd proffesiynol osteopath, neu euogfarn droseddol sy'n berthnasol i'w waith.

Bydd y Pwyllgor yn cynnwys o leiaf tri aelod, a dylai o leiaf un aelod fod yn lleygwr ac o leiaf un fod yn osteopath cofrestredig. Mae bargyfreithiwr neu gyfreithiwr profiadol yn eistedd gyda'r pwyllgor i'w gynghori ar faterion cyfreithiol ond nid yw'n rhan o unrhyw benderfyniadau.

Mae gwrandawiadau a gynhelir gan y Cyngor yn agored i'r cyhoedd a'r wasg fel arfer, oni bai bod rheswm arbennig dros gynnal rhywfaint neu'r cyfan o'r gwrandawiad yn breifat.
Mae gwrandawiad yn debyg i achos llys. Os ydych chi wedi mynegi pryder gyda ni, mae’n debygol y byddwn yn gofyn i chi fynychu'r gwrandawiad fel tyst a rhoi tystiolaeth dan lw.

Ar ôl clywed yr holl dystiolaeth, bydd y Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol yn mynd o’r neilltu i ystyried yn breifat a oes unrhyw honiad wedi'i brofi. Bydd yn cyhoeddi ei benderfyniadau yn y gwrandawiad cyhoeddus.

Penderfyniadau a sancsiynau'r Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol

Os caiff eich pryder ei gadarnhau, mae'r Comisiynydd yn penderfynu pa gamau i'w cymryd yn erbyn yr osteopath a pha gosbau i'w cyflwyno. Gall y Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol:

  • roi rhybudd i'r osteopath sy'n cael ei gofnodi ar ei ffeil, a gellir ei ystyried os bydd pryder diweddarach yn cael ei godi amdano
  • gosod amodau ar sut mae'r osteopath yn gweithio am gyfnod penodol o amser (er enghraifft, rhaid iddo ddatblygu meysydd penodol o'i ymarfer a phrofi ei fod yn bodloni'r safonau ymarfer gofynnol)
  • atal yr osteopath o'r Gofrestr am gyfnod penodol o amser: ni fydd yr osteopath yn gallu ymarfer fel osteopath yn ystod y cyfnod hwn ac efallai y bydd rhaid iddo gwblhau mwy o hyfforddiant cyn cael caniatâd i ymarfer eto
  • tynnu enw'r osteopath oddi ar y Gofrestr fel na all ymarfer fel osteopath mwyach.

Mae'r Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol yn seilio'i benderfyniadau am y gweithdrefnau i'w dilyn a'r gosb i'w rhoi, ar y Canllawiau ar Wrandawiadau a Chosbau.

Bwriad y Canllawiau hyn yw sicrhau bod pawb sy'n rhan o wrandawiad yn gwbl glir ynghylch y gweithdrefnau a'r dulliau y bydd y Pwyllgor yn eu dilyn, yn ystod y gwrandawiad ac wrth osod cosb. Felly, mae'r canllawiau wedi'u rhannu'n ddwy ran: y weithdrefn a ddilynir mewn gwrandawiad, a'r fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau am gosbau.

Os bydd y Comisiynydd yn penderfynu gosod Gorchymyn Amodau Ymarfer, bydd canllawiau yn y ddogfen Canllawiau Amodau Ymarfer yn ei helpu i lunio'r amodau y mae'n rhaid i'r osteopath eu bodloni. Mae Canllawiau'r Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol ar Ddrafftio Dyfarniadau yn helpu i sicrhau ansawdd a chysondeb penderfyniadau'r pwyllgor.

Mynd i wrandawiad

Efallai y bydd angen i chi fynd i wrandawiad fel tyst i roi tystiolaeth dan lw am eich pryder. Os byddwch chi'n mynd i un o'n gwrandawiadau, naill ai fel tyst, arsylwr neu fel osteopath sy'n gysylltiedig â'r achos, gallwch ddefnyddio'r canllawiau isod i ddeall beth i'w ddisgwyl a sut i gymryd rhan yn ystod y gwrandawiad.

Canllawiau gwrandawiadau ar gyfer osteopathiaid

Canllawiau gwrandawiadau ar gyfer tystion

Canllawiau a phrotocol gwrandawiad o bell

Gwybodaeth i arsylwyr

Os hoffech chi fynd i wrandawiad cyhoeddus fel arsylwr, e-bostiwch regulation@osteopathy.org.uk. Wrth wneud hynny, cadarnhewch eich enw, eich perthynas (os o gwbl) â'r osteopath(iaid) a pha wrandawiad (neu ddiwrnodau gwrandawiad) yr hoffech ei arsylwi. Yna bydd ein clerc gwrandawiadau’n cysylltiad â chi cyn gynted â phosibl i wneud y trefniadau priodol.

Os cynhelir gwrandawiad o bell, bydd clerc y gwrandawiad yn anfon dolen atoch i'r gwrandawiad. Os ydych yn mynd i’r gwrandawiad yn bersonol bydd angen i chi aros yn y dderbynfa hyd nes y cewch eich galw i Siambr y Cyngor. Bydd y clerc gwrandawiadau’n anfon rhagor o fanylion atoch yn nes at yr amser y gwrandawiad.

Cysylltwch â regulation@osteopathy.org.uk ddiwrnod cyn y gwrandawiad i gadarnhau bod y gwrandawiad yn dal i fynd rhagddo yn ôl y disgwyl a chadarnhau eich presenoldeb.

Os byddwch chi angen cymorth cyn y gwrandawiad a/neu'n cael unrhyw broblemau technegol, rhowch wybod i ni drwy'r e-bost uchod cyn gynted â phosib.