1. You are at:
 2. Home
 3. Cymraeg

Cymraeg

Croeso i wefan y Cyngor Osteopathig Cyffredinol. Cewch wybodaeth gryno amdanom ni a’n gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg ar y dudalen hon.

Mae hefyd yn egluro beth yw osteopathi, yn dangos sut i ddod o hyd i osteopath ac yn egluro sut i roi gwybod i ni os oes gennych unrhyw bryderon neu gwynion ynglyn â thriniaeth osteopathig. Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg ar gael isod, ynghyd â’n manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth.

1. Amdanom ni

Mae’r Cyngor Osteopathig Cyffredinol (y Cyngor) yn rheoleiddio ymarfer osteopathig yn y Deyrnas Unedig. Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i osteopathiaid gofrestru gyda’r Cyngor Osteopathig Cyffredinol i ymarfer yn y DU.

Rydym yn gweithio gyda’r cyhoedd a chydag osteopathiaid i hybu diogelwch cleifion trwy gofrestru gweithwyr proffesiynol cymwys. Rydym hefyd yn gosod, yn cynnal ac yn datblygu safonau ar gyfer ymarfer ac ymddygiad osteopathig.

Rydym yn cadw Cofrestr osteopathiaid, sef cyfeirlyfr cyflawn o’r holl osteopathiaid sydd â hawl i ymarfer yn y DU. Gallwch ddefnyddio’r Gofrestr osteopathiaid i ddod o hyd i osteopath yn lleol.

2. Beth yw osteopathi?

System o ddiagnosis a thriniaeth ar gyfer amrywiaeth eang o gyflyrau meddygol yw osteopathi.  Mae’n gweithio gyda strwythur a gweithrediad y corff, ac mae’n seiliedig ar yr egwyddor bod lles unigolyn yn dibynnu ar y sgerbwd, y cyhyrau, gewynnau a meinweoedd cysylltiol yn gweithredu’n effeithiol gyda’i gilydd.

Ym marn yr osteopath, rhaid i strwythur y corff weithio’n iawn os yw’r corff ei hun yn mynd i weithio’n iawn. Felly, mae’r osteopath yn gweithio i adfer y corff i gyflwr cytbwys, gan wneud hynny heb ddefnyddio cyffuriau neu lawdriniaeth lle bo modd. Mae’r osteopath yn defnyddio dulliau cyffwrdd, trin, ymestyn a thylino’r corff i wella symudedd cymalau, lleddfu tensiwn yn y cyhyrau, gwella’r cyflenwad gwaed a nerfau i feinweoedd, a helpu systemau iacháu naturiol y corff ei hun. Gall hefyd gynnig cyngor ar osgo ac ymarfer corff sy’n helpu rhywun i wella, cyngor ar hybu iechyd ac ar rwystro symptomau rhag dychwelyd.

Ymhlith y cleifion amrywiol sy’n mynd at osteopath mae pobl ifanc, pobl hyn, gweithwyr llaw, gweithwyr swyddfa proffesiynol, menywod beichiog, plant a phobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon. Gall cleifion fynd at osteopath i gael triniaeth ar gyfer amrywiaeth eang o gyflyrau, gan gynnwys poen cefn, anaf straen ailadroddus, newid i osgo yn ystod beichiogrwydd, problemau osgo yn sgil straen gyrru neu waith, poen arthritis a mân anafiadau chwaraeon.

3. Taflenni gwybodaeth i’r cyhoedd

Leaflet coverBeth i’w ddisgwyl gan eich osteopath mae’r daflen hon ar gyfer cleifion sy’n ystyried mynd at osteopath am y tro cyntaf. Mae’r wybodaeth sydd ynddi yn adlewyrchu’r cwestiynau y mae cleifion a’r cyhoedd yn gofyn i ni, o ran beth i’w ddisgwyl yn ystod yr apwyntiad cyntaf a’r rhai dilynol gydag osteopath.

Leaflet coverSafonau Gofal Osteopathig nod y daflen hon yw helpu’r cyhoedd i wybod mwy am y safonau uchel a ddisgwylir gan osteopath wedi’i gofrestru yn y DU – o ran hyfforddiant, sgiliau proffesiynol ac ymddygiad. Mae’r daflen yn ymateb i’r sicrwydd a’r hyder sy’n ofynnol gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill, yn enwedig meddygon teulu a chomisiynwyr GIG.

Paratowyd y ddwy daflen ar ôl ymgynghori ag osteopathiaid a chleifion.

Pwy sy’n rheoleiddio gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol?

Mae'r daflen hon yn cael ei gyhoeddi ar y cyd gan y 12 iechyd y DU a rheoleiddwyr gofal cymdeithasol. Mae’n rhaid i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol sy’n gweithio yn y DU gofrestru gydag un o’r 12 o reolyddion a restrir yn y daflen hon. Mae’r sefydliadau hyn wedi cael eu sefydlu i’ch diogelu.

4. Dod o hyd i osteopath

Gallwch ddefnyddio Cofrestr osteopathiaid, y wefan hon i ddod o hyd i osteopath yn lleol neu i gadarnhau bod rhywun wedi’i gofrestru fel osteopath.

Gallwch chwilio am osteopath yn ôl ei enw, cod post, tref, sir neu wlad. Pan fydd gennych restr o ganlyniadau chwilio a manylion cyswllt, gallwch ddewis practisau sy’n cynnig ymweliadau cartref neu sydd â mynediad i bobl anabl trwy glicio ar y geiriau 'Cliciwch yma i hidlo’ch canlyniadau' ac wedyn clicio ar y bocs priodol.

Ar ôl clicio ar enw osteopath yn y canlyniadau chwilio, bydd ffenestr naid yn agor ar y sgrin gyda manylion yr ymarferydd, gan gynnwys ei rif cofrestru, blwyddyn cofrestru a’i fanylion cyswllt personol.

Os yw osteopath wedi wynebu achos o addasrwydd i ymarfer ac wedi’i atal dros dro o’r Gofrestr (pan na ddylai fod yn ymarfer) neu os yw’n cael ymarfer o dan amodau penodol yn unig, cofnodir hynny yn goch wrth ymyl ei enw ar y gofrestr. Bydd ffenestr naid y manylion personol yn cynnwys dolen i ganlyniadau’r gwrandawiad addasrwydd i ymarfer.

I'm registered mark Welsh 206x184Nodau Cofrestru

Er nad ydynt yn brawf cofrestru ffurfiol, gall osteopathiaid ddangos y Nodau Cofrestru hyn yn eu practisau, ar eu gwefannau neu ar bapurau pennawd neu lythyrau. Mae’r nod ‘Rwyf wedi cofrestru’ yn cynnwys rhif cofrestru unigryw’r osteopath gyda’r Cyngor Osteopathig Cyffredinol. Gall practisau grwp ddefnyddio’r nod ‘Rydym wedi cofrestru’, a dylent ddarparu manylion unigol holl osteopathiaid y practis a’u rhifau cofrestru unigol. Dim ond ymarferwyr sydd wedi cofrestru gyda ni sy’n cael defnyddio’r nodau hyn.

5. Ein gwaith

Sefydlwyd y Cyngor Osteopathig Cyffredinol (y Cyngor) gan Ddeddf Osteopathiaid 1993 i ddarparu ar gyfer rheoleiddio’r proffesiwn osteopathi.

Mae’n gwaith yn cynnwys:

Cynnal safonau

Daeth y Safonau Ymarfer Osteopathig, i rym ar 1 Medi 2012, gan gyflwyno’r safonau sy’n ofynnol gan osteopathiaid i sicrhau gofal o safon i gleifion a’u diogelu rhag niwed.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalen Safonau.

Cofrestru osteopathiaid

Mae’r teitl ‘osteopath’ wedi’i ddiogelu gan y gyfraith, a dim ond y rhai sydd ar Gofrestr Statudol y DU sydd â’r hawl i ymarfer. Mae ymarfer heb gofrestru yn drosedd, a byddwn yn erlyn unrhyw unigolyn sy’n ymarfer fel osteopath heb gofrestru gyda’r Cyngor yn gyntaf. Os ydych chi’n meddwl bod rhywun yn ei ddisgrifio ei hun fel osteopath heb gofrestru gyda ni, gallwch roi gwybod i’r Adran Reoleiddio drwy anfon e-bost i regulation@osteopathy.org.uk; ffonio 020 7357 6655 estyniad 224 neu 249; neu ysgrifennu at:

Regulation Department
General Osteopathic Council
Osteopathy House
176 Tower Bridge Road
London SE1 3LU

Mae’r Gofrestr yn cael ei chadw gan y Cyngor ac mae’n cynnwys gwybodaeth fanwl am osteopathiaid cymwys. Mae ar gael i’r cyhoedd ar-lein neu drwy wasanaeth gwybodaeth ffôn y Cyngor 020 7357 6655 estyniad 242.

Mae’n rhaid i osteopath sydd wedi cymhwyso yn y DU neu dramor fodloni gofynion penodol er mwyn cofrestru gyda’r Cyngor. I gael mwy o wybodaeth am y gofynion hyn, ewch i Sut i fod yn osteopath.

Mae’n rhaid i osteopathiaid adnewyddu eu trwydded i ymarfer bob blwyddyn. Fel rhan o’r broses hon, rydym yn cadarnhau bod ganddynt yswiriant indemniad proffesiynol cyfredol, bod eu iechyd a’u cymeriad yn parhau’n dda a’u bod wedi bodloni gofynion gorfodol datblygiad proffesiynol parhaus.

Sicrhau ansawdd addysg

Mae’n rhaid i gyrsiau osteopathi gael eu hachredu fel cyrsiau Cymhwyster Cydnabyddedig gan y Cyngor a’u dilysu gan brifysgolion y DU. Mae’r Cyngor wedi cydweithio â’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch, Sefydliad am Osteopatheg, a’r sefydliadau addysg osteopathi i ddatblygu Datganiad Meincnod Osteopathi, sy’n amlinellu’r safonau gofynnol manwl ar gyfer hyfforddiant osteopathig. Rydym yn gweithio’n agos â’r sefydliadau addysg sy’n hyfforddi osteopathiaid er mwyn datblygu ymarfer gorau ym meysydd addysg, hyfforddiant a gofal osteopathig.

Fel rhan o’n gwaith cyson yn monitro safonau addysg, byddwn yn cynnal adolygiad mawr o bob un o’r cyrsiau hyfforddi osteopathi a gydnabyddir gennym ar sail reolaidd, fel arfer bob tair i bum mlynedd. Cynhelir yr adolygiad gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch ar ein rhan a gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y broses ar wefan yr Asiantaeth.

Cyfieithwyd Adroddiad yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar y cwrs ym Mhrifysgol Abertawe i’r Gymraeg o dan ein Cynllun Iaith Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth am gyrsiau hyfforddi osteopathig ewch i’n tudalen ar gyrsiau hyfforddi yn www.osteopathy.org.uk/practice/becoming-an-osteopath/training-courses/.

Cefnogi cleifion

Gall cleifion droi at y Cyngor os oes ganddynt bryderon neu gwynion am ofal osteopathig. Os yw claf yn pryderu am gymhwysedd neu ymddygiad proffesiynol osteopath ac yn methu datrys y broblem yn foddhaol gyda’r osteopath, byddwn yn rhoi cyngor ar y camau nesaf i’w cymryd o dan weithdrefn gwyno ffurfiol.

6. Pryderon a chwynion

Rhan bwysig o’n gwaith yw ymdrin â chwynion a phryderon am osteopathiaid gan gleifion, osteopathiaid neu weithwyr iechyd proffesiynol eraill. Mae pob osteopath sy’n gweithio yn y DU yn gorfod cofrestru gyda ni a bodloni’r Safonau Ymarfer Osteopathig.

Os ydych yn glaf sy’n poeni am y driniaeth a gawsoch neu am ymddygiad osteopath, y man cychwyn gan amlaf yw siarad â’r unigolyn a oedd yn gyfrifol am y driniaeth yn y lle cyntaf. Mae pryderon llawer o gleifion yn deillio o gamddealltwriaeth, ac yn aml iawn mae trafod pryderon gyda’r osteopath yn gyntaf yn fuddiol.

Pe byddai’n well gennych beidio â gwneud hyn, efallai gallwch drafod y mater ag osteopath arall yn y practis. Gofynnwch am bolisi cwyno’r practis. Os nad oes neb arall yn gweithio yn y practis, mae’n bosibl y bydd osteopath arall yn gallu cynnig ei farn. Bydd y rhan fwyaf yn fwy na pharod i’ch helpu.

How to complain about an osteopath - WelshOs ydych yn anfodlon â’r ymateb i’ch pryderon, neu os ydych am wneud cwyn ffurfiol, dylech gysylltu â ni. Rydym yma i’ch helpu gydag unrhyw gwyn sydd gennych am osteopath. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein taflen ffeithiau Sut mae gwneud cwyn am osteopath.

Os ydych yn penderfynu gwneud cwyn ffurfiol yn erbyn osteopath, bydd angen i chi gyflwyno cymaint o wybodaeth â phosibl am y cyhuddiadau. Gallwch drafod hyn dros y ffôn (gweler isod) ond bydd angen i ni dderbyn copi ysgrifenedig o’ch cwyn hefyd. Gallwch lawrlwytho ein Ffurflen Gwyno, neu fe allwn bostio neu e-bostio copi atoch.

Dylech roi cymaint o wybodaeth â phosibl ar y ffurflen a’i dychwelyd atom ynghyd ag unrhyw bapurau neu ddogfennau ategol. Mae’n bosibl y bydd gofyn i chi wneud datganiad hefyd, a byddwn yn cysylltu â chi i drafod hyn ar ôl derbyn eich ffurflen.

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ystyried cwynion sy’n ymwneud â’r canlynol:

 • nid yw ymddygiad osteopath yn cyrraedd safonau ein Safonau Ymarfer Osteopathig;
 • mae osteopath yn euog o anghymhwystra proffesiynol am nad yw ei waith yn cyrraedd safonau ein Safonau Ymarfer Osteopathig;
 • mae osteopath yn cael ei ddyfarnu’n euog o drosedd – os yw hyn yn digwydd, byddwn yn ystyried y gollfarn i benderfynu a yw’n effeithio ar allu’r osteopath i ymarfer;
 • mae cyflwr corfforol neu feddyliol osteopath yn cael effaith ddifrifol ar ei waith – os oes gan osteopath broblem iechyd, byddwn yn ystyried sut mae’n effeithio ar ei allu i ymarfer.

Dylech gysylltu â ni ar unwaith os oes gennych gwyn am osteopath sy’n ymwneud ag unrhyw un o’r canlynol:

 • ymddygiad anonest, anweddus neu dreisgar;
 • gweithio o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau;
 • cael perthynas bersonol â chlaf;
 • archwilio neu drin claf heb ei ganiatâd;
 • anghymhwystra – pan nad yw gwaith osteopath yn cyrraedd safonau ein Safonau Ymarfer Osteopathig.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein taflen Sut mae gwneud cwyn am osteopath.

I drafod unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am eich osteopath neu’ch triniaeth osteopathig, dylech ffonio 020 7357 6655 (+44 20 7357 6655 o’r tu allan i’r DU) est. 224 yn ystod oriau swyddfa, neu anfon e-bost at regulation@osteopathy.org.uk. Nid ydym ar agor ar y penwythnos na Gwyliau Banc.

Neu fe allwch ysgrifennu at:

Regulation Department
The General Osteopathic Council
Osteopathy House
176 Tower Bridge Road
London SE1 3LU

Canllaw i dystion

Canllaw i dystionMae cynnal diogelwch cleifion a hyder y cyhoedd yn y proffesiwn osteopathig yn golygu bod yn rhaid i ni ystyried ac ymchwilio i gwynion am ymddygiad, cymhwysedd neu iechyd osteopathiaid. Er mwyn gwneud hyn rydym yn dibynnu ar gleifion ac aelodau’r cyhoedd i ddweud wrthym os oes ganddynt bryderon am osteopath cofrestredig. Mae rôl tystion yn hanfodol i’r broses hon.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod tystion yn cael eu trin â pharch a sensitifrwydd. Nod y canllaw hwn yw helpu tystion i roi eu tystiolaeth orau mewn gwrandawiad.

7. Ein Cynllun Iaith Gymraeg

Welsh Language SchemeRydym wedi mabwysiadu’r egwyddor y byddwn yn trin yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg yn gyfartal wrth gynnal ein busnes yng Nghymru.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg, yn egluro sut rydym yn darparu gwasanaethau i gleifion ac aelodau’r cyhoedd sy’n siarad Cymraeg.

Cymeradwywyd ein cynllun gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 12 Gorffennaf 2011, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus. Byddwn yn monitro sut bydd y cynllun yn cael ei weithredu a byddwn yn adrodd yn flynyddol i’r Cyngor Osteopathig Cyffredinol a Gomisiynydd y Gymraeg ar y cynnydd o ran gweithredu’r cynllun. Mae'r adroddiad diweddaraf yn ymdrin 2015-2016.

Os ydych chi’n anhapus ynglyn â’r modd yr ydym yn cyflawni’r gwasanaethau a ddarparwn o dan ein Cynllun Iaith Gymraeg, yna gallwch wneud cwyn. Mae Gweithdrefn gwyno ein Cynllun Iaith Gymraeg yn egluro sut i wneud hynny.

Rydym yn croesawu adborth ar y cynllun ar unrhyw adeg a gallwch anfon eich sylwadau atom gan ddefnyddio’r Ffurflen Cysylltu â ni ar y wefan hon neu drwy e-bostio: cymraeg@osteopathy.org.uk.

8. Manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth:

Rhif ffôn: 020 7357 6655;
E-bost: info@osteopathy.org.uk;
Y ffurflen ‘Cysylltu â ni’ ar y wefan hon.