o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Gwasanaeth cwsmeriaid

Gwasanaeth cwsmeriaid

Mae gennym lawer o grwpiau gwahanol o gwsmeriaid, yn cynnwys cleifion, y cyhoedd, osteopathiaid a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill a’n nod yw darparu gwasanaeth o safon uchel i bawb.

Customer groupRydym am glywed gennych, waeth a ydych am ganmol eich profiad gyda ni neu eich bod yn anfodlon ynglyn â’r gwasanaeth a gawsoch.

Mae yna weithdrefnau cwyno ar wahân ar gyfer cwynion am osteopathiaid, am aelodau’r Cyngor a phwyllgorau ac am y Cyngor Osteopathig Cyffredinol fel sefydliad.

Beth fyddwn ni’n ei wneud

Rydym yn ymdrin yn broffesiynol â phawb sy’n cysylltu â ni. Mae hyn yn golygu ein bod ni’n eich trin â pharch, cwrteisi, effeithlonrwydd a thegwch ac y byddwn yn cynnal cyfrinachedd. Rydym yn disgwyl cael ein trin yn yr un ffordd.

Rydym am i chi deimlo ein bod wedi gwrando arnoch ac wedi ateb eich ymholiad. Os nad ydym wedi gallu’ch helpu, rydym am i chi wybod ble arall allwch chi droi am gymorth neu ddeall pam nad oeddem yn gallu eich helpu y tro hwn.

Ein nod yw ateb llythyrau o fewn 5 diwrnod gwaith ac e-byst o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Os na allwn roi ateb llawn i chi yn yr amser hwnnw, byddwn yn dweud wrthych pryd allwch chi ddisgwyl ateb a chan bwy, ac yn rhoi gwybodaeth i chi am hynt eich ymholiad.

Beth a ddisgwyliwn gennych chi

Gofynnwn i chi drin ein staff yn gwrtais. Os yw galwr yn ymddwyn yn amhriodol tuag at ein staff byddwn yn tynnu sylw at hynny. Mae enghreifftiau o ymddygiad annerbyniol yn cynnwys rhegi, gweiddi, sylwadau personol sarhaus a sylwadau rhywiol, hiliol neu wahaniaethol eraill.

Os yw ymddygiad o’r fath yn parhau ar ôl rhybudd, byddwn yn dod â’r alwad i ben, gan egluro pam, ac yn gofyn i’r galwr ysgrifennu atom. Os yw’r galwr yn dal ati i fod yn sarhaus, efallai y byddwn yn gofyn iddo gyfathrebu gyda ni drwy lythyr neu e-bost yn unig.

Os yw pethau’n mynd o chwith

Ein nod yw darparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon bob amser ond rydym yn cydnabod y gallwn, ar adegau, fethu cyrraedd y safonau rydym wedi eu gosod i ni’n hunain a disgwyliadau pobl eraill. Rydym yn ymrwymedig i ymateb yn gyflym ac effeithlon i gwynion am ein gwasanaeth. Fel rhan o’n hymrwymiad i wella’r gwasanaeth a gynigiwn byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddarganfod beth sydd wedi digwydd, beth allai fod wedi mynd o’i le, sut gallwn ddysgu o hyn a sut y byddwn yn ymdrin â sefyllfaoedd tebyg yn y dyfodol.

Rhowch wybod i ni

TelephoneByddem yn falch iawn o glywed gennych os ydych wedi derbyn gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol gennym, neu eich bod yn teimlo bod rhywun yn haeddu canmoliaeth. Anfonwch e-bost at feedback@osteopathy.org.uk.

Rydym hefyd am glywed gennych os ydych chi’n anfodlon â’r gwasanaeth a gawsoch. Os nad oedd y ffordd y cawsoch eich trin yn bodloni’ch disgwyliadau byddem yn eich annog, lle bo’n bosibl, i fynegi’ch pryderon yn uniongyrchol gyda’r aelod staff y buoch yn delio gydag, neu ei reolwr.

Os yw hyn yn amhriodol, neu os nad yw hi’n bosibl sicrhau ateb, mae yna weithdrefn gwyno ffurfiol. Eglurir y weithdrefn yn ein taflen Gwneud cwyn am y Cyngor Osteopathig Cyffredinol sy’n cynnwys ffurflen gwyno i’w defnyddio os ydych yn anfon cwyn.

Os ydych angen rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at corporatecomplaints@osteopathy.org.uk neu ffoniwch swyddfa’r Prif Weithredwr a’r Cofrestrydd ar 020 7357 6655 est 246.