o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Ein perfformiad

Ein perfformiad

Ein nod yw darparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon bob amser.

Mae ein perfformiad fel rheoleiddiwr yn cael ei adolygu’n rheolaidd gan yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac rydym hefyd yn croesawu sylwadau gan y rhai sy’n defnyddio ein gwasanaethau. Mae eich adborth yn werthfawr i ni gan y gallwn ei ddefnyddio i wella’n gwasanaethau ac felly’r gwasanaeth a dderbyniwch yn y dyfodol.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am ein hadolygiad perfformiad blynyddol, sut i anfon sylwadau a chwynion am y Cyngor Osteopathig Cyffredinol, a sut i anfon adborth cyffredinol atom. Mae yna weithdrefnau cwyno ar wahân ar gyfer cwynion am osteopathiaid ac aelodau’r Cyngor a phwyllgorau.

Adolygiad perfformiad blynyddol

Yn unol â’r wyth rheoleiddiwr gofal iechyd arall, mae’r Cyngor Osteopathig Cyffredinol yn destun monitro allanol gan yr Awdurdod Safonau Proffesiynol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae’r Awdurdod yn adolygu perfformiad yr holl reoleiddwyr bob blwyddyn, ac yn cyflwyno ei ganfyddiadau i’r Senedd, gweinidogion iechyd yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, y cyhoedd a chleifion, a’r cyrff rheoleiddio proffesiynol. Cyhoeddwyd yr adroddiad diweddaraf, Adolygiad blynyddol o berfformiad 2016-2017, ym mis Mehefin 2017 ac mae ar gael ar wefan yr Awdurdod.

Sylwadau a chwynion am y Cyngor Osteopathig Cyffredinol

Rydym yn croesawu sylwadau ar unrhyw adeg drwy’r cyfleuster Adborth ym mhob rhan o’r wefan hon, drwy’r ffurflen ar y dudalen Cysylltu â ni neu drwy anfon e-bost at info@osteopathy.org.uk. Byddem yn falch iawn o glywed gennych os ydych wedi derbyn gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol gennym, neu eich bod yn teimlo bod rhywun yn haeddu canmoliaeth.

Ein nod yw darparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon bob amser ond rydym yn cydnabod y gallwn, ar adegau, fethu cyrraedd y safonau rydym wedi eu gosod i ni’n hunain a disgwyliadau pobl eraill. Rydym yn ymrwymedig i ymateb yn gyflym ac effeithlon i gwynion am ein gwasanaeth. Fel rhan o’n hymrwymiad i wella’r gwasanaeth a gynigiwn byddwn yn ymdrechu i ddarganfod beth sydd wedi digwydd, beth allai fod wedi mynd o’i le, sut gallwn ddysgu o hyn a sut byddwn yn ymdrin â sefyllfaoedd tebyg yn y dyfodol.

Os nad ydych chi’n hapus gyda’r gwasanaeth a ddarparwyd gennym, byddem yn eich annog, lle bo’n bosibl, i fynegi’ch pryderon yn uniongyrchol gyda’r aelod staff y buoch yn delio gydag ef, neu ei reolwr. Os yw hyn yn amhriodol, neu os nad yw hi’n bosibl sicrhau ateb, mae yna weithdrefn gwyno ffurfiol. Eglurir y weithdrefn yn ein taflen Gwneud cwyn am y Cyngor Osteopathig Cyffredinol. Gallwch hefyd lawrlwytho  ffurflen gwyno, ei hargraffu a’i phostio atom ar ôl ei chwblhau.

Os ydych angen rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at corporatecomplaints@osteopathy.org.uk neu ffoniwch swyddfa’r Prif Weithredwr a’r Cofrestrydd ar 020 7357 6655 est 246. Mae yna weithdrefnau ar wahân ar gyfer cwyno am osteopathiaid ac ar gyfer cwynion am aelodau’r Cyngor a phwyllgorau.

Adborth

Rydym yn croesawu sylwadau ac adborth am y wefan hon a’r wybodaeth arni. Os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu os nad ydych wedi gallu dod o hyd i’r wybodaeth angenrheidiol yn yr adran hon neu ar y wefan gyfan, anfonwch e-bost at webfeedback@osteopathy.org.uk