o zone login
  1. You are at:
  2. Home
  3. Cymraeg
  4. Ein gwaith

Ein gwaith

Sefydlwyd y Cyngor Osteopathig Cyffredinol (y Cyngor) gan Ddeddf Osteopathiaid 1993 i ddarparu ar gyfer rheoleiddio’r proffesiwn osteopathi.

Mae’n gwaith yn cynnwys:

Cynnal safonau

Rydym yn gosod ac yn hyrwyddo safonau ymarfer ac ymddygiad a ddisgwylir gan osteopathiaid. Nodwyd y rhain yn y Safonau Ymarfer Osteopathig.

I gael ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalen Safonau.

 

Cofrestru osteopathiaid

Mae’r teitl ‘osteopath’ wedi’i ddiogelu gan y gyfraith, a dim ond y rhai sydd ar Gofrestr Statudol y DU sydd â’r hawl i ymarfer. Mae ymarfer heb gofrestru yn drosedd, a byddwn yn erlyn unrhyw unigolyn sy’n ymarfer fel osteopath heb gofrestru gyda’r Cyngor yn gyntaf. Os ydych chi’n meddwl bod rhywun yn ei ddisgrifio ei hun fel osteopath heb gofrestru gyda ni, gallwch roi gwybod i’r Adran Reoleiddio drwy anfon e-bost i regulation@osteopathy.org.uk; ffonio 020 7357 6655 estyniad 224 neu 249; neu ysgrifennu at:

Regulation Department
General Osteopathic Council
Osteopathy House
176 Tower Bridge Road
London SE1 3LU

Mae’r Gofrestr yn cael ei chadw gan y Cyngor ac mae’n cynnwys gwybodaeth fanwl am osteopathiaid cymwys. Mae ar gael i’r cyhoedd ar-lein neu drwy wasanaeth gwybodaeth ffôn y Cyngor 020 7357 6655 estyniad 242.

Mae’n rhaid i osteopath sydd wedi cymhwyso yn y DU neu dramor fodloni gofynion penodol er mwyn cofrestru gyda’r Cyngor. I gael mwy o wybodaeth am y gofynion hyn, ewch i Sut i fod yn osteopath.

Mae’n rhaid i osteopathiaid adnewyddu eu trwydded i ymarfer bob blwyddyn. Fel rhan o’r broses hon, rydym yn cadarnhau bod ganddynt yswiriant indemniad proffesiynol cyfredol, bod eu iechyd a’u cymeriad yn parhau’n dda a’u bod wedi bodloni gofynion gorfodol datblygiad proffesiynol parhaus.

Sicrhau ansawdd addysg

Mae’n rhaid i gyrsiau osteopathi gael eu hachredu fel cyrsiau Cymhwyster Cydnabyddedig gan y Cyngor a’u dilysu gan brifysgolion y DU. Mae’r Cyngor wedi cydweithio â’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch, Sefydliad am Osteopatheg, a’r sefydliadau addysg osteopathi i ddatblygu Datganiad Meincnod Osteopathi, sy’n amlinellu’r safonau gofynnol manwl ar gyfer hyfforddiant osteopathig. Rydym yn gweithio’n agos â’r sefydliadau addysg sy’n hyfforddi osteopathiaid er mwyn datblygu ymarfer gorau ym meysydd addysg, hyfforddiant a gofal osteopathig.

Fel rhan o’n gwaith cyson yn monitro safonau addysg, byddwn yn cynnal adolygiad mawr o bob un o’r cyrsiau hyfforddi osteopathi a gydnabyddir gennym ar sail reolaidd, fel arfer bob tair i bum mlynedd. Cynhelir yr adolygiad gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch ar ein rhan a gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y broses ar wefan yr Asiantaeth.

Cyfieithwyd Adroddiad yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar y cwrs ym Mhrifysgol Abertawe i’r Gymraeg o dan ein Cynllun Iaith Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth am gyrsiau hyfforddi osteopathig ewch i’n tudalen ar gyrsiau hyfforddi yn www.osteopathy.org.uk/practice/becoming-an-osteopath/training-courses/.

Cefnogi cleifion

Gall cleifion droi at y Cyngor os oes ganddynt bryderon neu gwynion am ofal osteopathig. Os yw claf yn pryderu am gymhwysedd neu ymddygiad proffesiynol osteopath ac yn methu datrys y broblem yn foddhaol gyda’r osteopath, byddwn yn rhoi cyngor ar y camau nesaf i’w cymryd o dan weithdrefn gwyno ffurfiol.